Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Eğitim
"Siz ve sizin çocuklarınız için meslekî eğitim"

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Vizyonu

Ankara- 2019

2019
(Bu vizyon ifadesi, 09 Ekim 2012 tarihinde hazırlanmış olup, müteakip yıllarda her yıl gelişmelere paralel güncellenmiştir.)

 

Misyon

Eğitim birimi; Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin “Geleceğin sanayi kenti”ni kurma vizyonu doğrultusunda işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, paydaşların etkin işbirliği ve katılımlarına dayalı, eğitim ekosistemini oluşturmayı, eğitim ve insan gücü ihtiyacını karşılama ve geliştirmeye yönelik alt yapı oluşturmayı, gerekli işbirliklerini kurmayı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işletmeler arasında koordinasyonu sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

Temel hedefler

Bu misyon çerçevesinde temel hedefler:

1-Eğitim faaliyetlerinin ihtiyaç ve beklentilere uygun yürütülmesi amacıyla işbirlikleri ve yapılanmaları oluşturmak, bunlara ilişkin ekosistemlerin bölgede yapılanmasını sağlamak.

2-İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun istihdam edilebilir iş gücü yetiştirilmesini; iş tabanlı eğitim anlayış ve uygulamasının geliştirilmek, mevcut iş gücünün mesleki, kişisel, yönetsel vb. her yönden geliştirmek ve sürekli eğitimlerini sağlamak amacıyla işbirlikleri kurmak, uygun faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak

3-Bölgemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının, öğrencilerini hayata ve iş gücü piyasasına hazırlama faaliyetlerine, bu kapsamda mesleki eğitim faaliyetleri planlamalarına, güncel öğrenme yöntem ve araçlar geliştirmelerine ve uygulamalarına destek olmak.

4-Eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

5-Sıralanan ana faaliyetler kapsamında destekleri izlemek, projeler oluşturmak, uygulamak, uygun projelere ortak olmak.

Eğitim alanında hedefimizi gerçekleştirmeye yönelik aşağıdaki ana stratejiler belirlenmiştir.

Stratejiler

Meslek Edindirme ve Yaşam Boyu Eğitim

Strateji 1-Meslek edindirmeye, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye, istihdam edilebilirliği artırmak için işe hazırlamaya, kişisel ve yönetsel gelişimleri sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek ve sertifikalandırmak.

Bu kapsamda yapılacak faaliyetler:

 • Meslek edindirme: Belli düzeyde genel eğitim almış, edineceği mesleği ifa edecek derecede sözel, sayısal, iletişim, kişisel gelişim vb. becerilere sahip, mesleğin özelliğine göre en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış kişilerin meslek edinmeleri için düzenlenen eğitimler. Bu eğitimler daha çok sıfır düzeyden eğitim verecek şekilde düzenlenir ve yoğun olarak öğretilecek meslekle ilgili kazanımları geliştirmeyi hedefler. Eğitim süresi programın özelliğine göre 4 ila 8 ay sürebilir.
 • Meslek geliştirme, hazırbulunuşluk sağlama, oryantasyon eğitimleri: Sahip olduğu meslek alanında genel ve mesleki eğitimi almış kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini, yeni teknolojik ürünleri kullanma becerisini geliştirmek, oryantasyon sürecine gerek kalmadan veya olabildiğince kısa sürdürerek, işe başlar başlamaz mesleğinin gereklerini rahatça yerine getirebilecek beceriyi kazandırmak, özellikle bölgede faaliyette bulunan kuruluşlarda bulunan araç gereçleri, makine ve tezgahları rahatlıkla kullanabilme becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler. Bu eğitimler kısa süreli olup hazırbulunuşluk düzeyine göre sürelendirilir.
 • Kişisel ve Yönetsel Gelişim: Kişilerin görevlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı hedefleyen, mesleki bilgi ve becerileri geliştiren, destekleyici, bilgi ve görgüleri artırıcı eğitsel faaliyet ve eylemler kapsamında:
  • Kişisel gelişime,
  • Mevzuat ve yasal gelişmelere,
  • Yönetim sistemlerine,
  • Projelendirme, destekleme, teşvik sistemlerine,
  • İşletmeciliğe,
  • İşletmelerde görevli personelin zorunlu olarak alınması gereken eğitim konularına
  • Mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye, yenilenmeye, üretimdeki teknolojik gelişmeleri tanımaya, yeni teknolojilere uyum sağlamaya,
  • Bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer bilgilendirmelere yönelik faaliyetler düzenlemek
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan gerekli yetkileri alarak sınav ve eğitim merkezi görevini yürütmek
 • Bölgede faaliyette bulunan işletmelerin sertifikalandırma ihtiyaçlarını giderici eğitim programları düzenlemek ve sertifikalandırmak.
 • Kurumsal eğitim ihtiyacı analizlerine dayalı kurumsal eğitimler düzenlemek.
 • Sıralanan tüm eğitim faaliyetleri sonunda eğitimin içeriğine göre katılım belgesi veya geçerli sertifika verilmesini sağlamak.

Bu faaliyetlerin özellikle uygulanmasında karşılaşabileceğimiz engelleyici ve destekleyici unsurlar bulunmaktadır. Planlamada ve uygulamada dikkate alınması için bu hususlarda aşağıda sıralanmıştır.

Engelleyici Unsurlar

Destekleyici Unsurlar

1-Çalışanların eğitim faaliyetlerine iştirak etmekte çekimser kaldıkları, katılımların çok az olduğu gözlenmiştir. Bunun muhtemel sebepleri arasında şu hususlar sıralanabilmektedir:

 • Çalışanların gelişmeye ve yenileşmeye açık olmayışları
 • Çalışanların sadece işini kendisine ek külfet getirmeyecek şekilde yürütme isteği
 • Duyuruların üst yönetimlere veya kurumun en üst sorumlusuna iletilmeyişi
 • Kuruluşlarda çalışanların yedeklerinin olmaması sebebiyle, eğitim etkinliklerine katılmaları halinde mevcut işlerinin aksayacağı endişesi.
 • Kuruluşların üst düzey yöneticilerinin çeşitli sebeplerle eğitim ve yenileşim farkındalığı eksiklikleri. Söylemde eğitime verdikleri önemin eylemlere yansımaması.
 • 2-Bölgenin şehir merkezine olan uzaklığı da dikkate alınarak mesai saatleri sonrasında eğitim faaliyetlerinin yapılamaması. 

1-Söylemde de olsa eğitim ihtiyacının dile getirilmesi ve öneminin vurgulanması.

2-Sektörle birebir ilgilenme ve görüşmelerle kurumsal düzeyde eğitim işbirliklerinin oluşturulması imkanı.

3-Yasal zorunlulukların getirdiği sertifikalandırma ihtiyacı.

4-Uzun dönemde muhtemel gelişmeleri de dikkate alarak bir an önce eğitim yapılanmasına başlanması, bölgenin her alanda yatırımcıya hizmet sunduğunun gösterilmesi niyeti.

5-Başkent OSB Yönetiminin eğitim yatırımlarını önemsemesi

 

Lise

Strateji 2-Orta öğretim kapsamında meslek eğitimlerin yanında genel kültür ve beceri eğitimleriyle, en az bir yabancı dilin iyi derecede öğretilmesini de önemseyen, veli, öğrenci ve istihdam sektörü üçlüsünün memnuniyetini dengeli bir şekilde sağlamayı hedefleyen Teknoloji Koleji (Anadolu Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise) açılması için çalışmalar yürütmek.

Meslek Yüksek Okulu

Strateji 3-Yükseköğretim kapsamında meslek eğitimlerin yanında genel kültür ve beceri eğitimleriyle, en az bir yabancı dilin iyi derecede öğretilmesini de önemseyen, veli, öğrenci ve istihdam sektörü üçlüsünün memnuniyetini dengeli bir şekilde sağlamayı hedefleyen Meslek Yüksek Okulu açılması için çalışmalar yürütmek.

Fakülte

Strateji 4-Bölgede eğitim fırsat ve imkan eşitliği zincirini oluşturmak, akademik çevrelerle sanayiciyi buluşturmak, sanayi ile iç içe, sanayi ile birlikte uyum içerisinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlamak amacıyla, veli, öğrenci ve istihdam sektörü üçlüsünün memnuniyetini dengeli bir şekilde sağlamayı hedefleyen Fakülte ve ilgili bölümlerinin açılması için çalışmalar yürütmek.  

Destek ve projeler

Strateji 5-Eğitim alanında stratejilerin gerçekleştirilmesinde ve alt yapının oluşturulmasında katkı sağlayacak olan destek ve hibeleri izlemek, yararlanmak için hedeflere uygun projeler üretmek.

Uzaktan Eğitim merkezi

Strateji 6-Bu kapsamdaki eğitimleri engelleyici ve destekleyici unsurlar dikkate alındığında uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak eğitim faaliyeti düzenlenmesi imkanı da bulunmaktadır. Bu tür bir yapılanma diğerlerine göre kısmen daha düşük inşaat ve işletme maliyeti gerektirmektedir.

 


(+90)(312) 640 11 00 - Fax: (+90)(312) 640 11 11

egitim@baskentosb.org

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi, 42.cadde No:22/A 06909 Malıköy-Sincan-ANKARA